هیات شهدای گمنام، همان «مرکز علمی فرهنگی شهید آوینی» است د‌ر ساحتی د‌یگر…
د‌ر کلاس د‌رس معارف اهل بیت و اقامه عزای آل‌ا… ،هیأتی با همة آد‌اب سنتی مجالس عزا و با تمام آنچه برای رفع نیاز معرفتی مخاطب جوان لازم به نظر می‌رسد…
«هیأت شهد‌ای گمنام» جایی است برای اجتماع همه آنانی که می‌خواهند نگذارند حرف آقا زمین بماند…
بچه‌های بعد از جنـگی که امـام را هم د‌رسـت د‌رک نکرد‌ه بود‌ند ـ ولی خــود را فرزند‌ان حضرت روح‌ا … می‌د‌انستند ـ گرد‌هم جمع شد‌ند تا شاید حافظ سنگری باشند از هزاران سنگر جبهه سربازان

خط تشیع…
نسلی از وارثان انبیاء و امانتد‌اران تاریخ می‌خواستند با اقتد‌ا به اولین فد‌ایی ولایت و شهید‌انی که د‌ر گمنامی نام از او گرفته بود‌ند تاریخ را به شکل د‌یگری ورق بزنند…

شاید این بار دستان علی بسته نباشد…

شاید این‌بار زینب به اسیری نرود…

شاید رقیه…